Date of Record : Wednesday, March 21, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กทช. เรื่องเครื่องวทยุคมนาคมและอุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต

Description : ระเบียบ.pdf

Book Number : 126

Specila Section : 172 ง

Book Date : 11/26/2009 2:38:35 PM

Download