Date of Record : Wednesday, March 21, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กสทช. เรื่องการมี การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

Description : ระเบียบ.pdf

Book Number : 128

Specila Section : 55 ง

Book Date : 5/18/2011 2:11:05 PM

Download