Date of Record : Thursday, March 21, 2013

Department : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กสทช. เรื่องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ

Description : ระเบียบ.pdf

Book Number : 128

Specila Section : 55 ง

Book Date : 5/18/2011 1:24:41 PM

Download