วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2556

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กสทช. เรื่องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ

เล่มที่ : 128

ตอนพิเศษ : 55 ง

ลงวันที่ : 18/5/2554 13:24:41

ดาวน์โหลด