Date of Record : Wednesday, March 21, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ (MHz)

Description : ระเบียบ.pdf

Book Number : 128

Specila Section : 55 ง

Book Date : 5/18/2011 1:26:58 PM

Download