วันที่บันทึก : 1 ตุลาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (ฉบับที่ 2)

เล่มที่ : 135

ตอนพิเศษ : 107

หมวด : ง

ลงวันที่ : 10/5/2561 14:21:28

ดาวน์โหลด