วันที่บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561

หัวข้อ : คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เล่มที่ : 135

ตอนพิเศษ : 117

หมวด : ง

ลงวันที่ : 23/5/2561 15:32:00

ดาวน์โหลด