Date of Record : Tuesday, August 16, 2016

Title : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด 7 ส

Description : 1. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุทัยธานี
2. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดน่าน
3. สมาคมวิทยุสมัครเล่นมหาสารคาม
4. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี
5. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม
6. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปราจีนบุรี
7. สมาคมวิทยุสมัครเล่นอ่างทอง

Download