Date of Record : Wednesday, March 21, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม

Book Number : 125

Section : 65 ง

Download