วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม

เล่มที่ : 125

ตอน : 65 ง

ดาวน์โหลด