วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กสทช. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

เล่มที่ : 127

ตอน : 78 ก

ลงวันที่ : 19/12/2553 17:47:23

ดาวน์โหลด