Date of Record : Wednesday, March 21, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กสทช. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

Book Number : 127

Section : 78 ก

Book Date : 12/19/2010 5:47:23 PM

Download