วันที่บันทึก : 9 ตุลาคม 2561

ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.)

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz

ดาวน์โหลด