Date of Record : Friday, May 8, 2020

Title : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงที่สิทธิในการยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จำนวน 226 สถานี

Download

  • ประกาศฯ.pdf
  • รายชื่อสถานีที่สิทธิในการยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง-จำนวน-226-สถานี.pdf