เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาต พ.ศ. 2550

ผู้สนใจสามารถจัดส่งเอกสารและรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ดังต่อไปนี้
1. ความถี่วิทยุ (MHz)
2. กำลังส่งและประเภทของกำลังส่ง เช่น e.i.r.p.
3. ลักษณะการใช้งาน (application)
4. มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
5. กฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในประเทศที่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้ สามารถจัดส่งเอกสารและสอบถามรายละเอียดได้ที่ nattawut.a@nbtc.go.th
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556

Download

Create by  - 2fellows  admin (2/16/2016 2:30:48 PM)