การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  จะจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในย่านความถี่บางย่านที่ได้มีข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติไว้แล้ว 

สำนักงาน กสทช. จึงจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

รายละเอียดตามลิงค์นี้ http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/ResourceMgt/FrequencyMgt/focus_group

1-S__2850827.jpg2-S__2850828.jpg3-S__2850831.jpg

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  จะจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในย่านความถี่บางย่านที่ได้มีข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดเอกสารในการประชุมกลุ่มย่อยตามแนบ  

1-photo-3.png2-photo-4.png3-photo-5.png

สร้างโดย   - admin NBTC