การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อมูลความต้องการใช้คลื่นความถี่สำหรับ Broadcasting auxiliary/Programme Making and Special Events (PMSE)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  จะจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อมูลความต้องการใช้คลื่นความถี่สำหรับ Broadcasting auxiliary/Programme Making and Special Events (PMSE) 
 
สำนักงาน กสทช.จึงจัดให้ม่ีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อมูลความต้องการใช้คลื่นความถี่สำหรับ Broadcasting auxiliary/Programme Making and Special Events (PMSE) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
 

Create By  - admin NBTC