การประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus group) สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เรื่อง แนวทางการนำคลื่นความถี่ย่าน 2.3 GHz และ 2.6 GHz เพื่อใช้สำหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

การประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus group) สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เรื่อง แนวทางการนำคลื่นความถี่ย่าน 2.3 GHz และ 2.6 GHz เพื่อใช้สำหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
 
หมายเหตุ: สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม หน่วยงานละ 1 ท่าน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด 
 
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

Create By  - admin NBTC