การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ

รายละเอียดของการรับฟัง (Call)
ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 851-869 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Trunked Radio ย่านความถี่ 806-814 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 851-859 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และเห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
      สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ในช่องทางดังต่อไปนี้
   1) Email: spectrum@nbtc.go.th
  2) โทรสาร:  0 2271 3518
   3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
        สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่)
       เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
        แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
        กรุงเทพฯ 10400


        ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมที่เว็บไซต์ http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/ResourceMgt/FrequencyMgt/consultations ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557

 

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างประกาศฯ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz (8 ตุลาคม 2557) 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 907, 653, 903, 915 โทรสาร 0 2271 3518 Email: spectrum@nbtc.go.th

Create By  - admin NBTC

Download

  • PH-800.pdf
  • เอกสารรับฟัง-แผนความถี่-UHF-806-824-และ-851-869-MHz.pdf
  • เอกสารรับฟัง-หลักเกณฑ์-UHF-806-824-และ-851-869-MHz.pdf
  • กำหนดการรับฟัง-UHF-380-510-800-MHz.pdf