การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ

รายละเอียดของการรับฟัง (Call)
          ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และเห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ

          สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ในช่องทางดังต่อไปนี้

 

1) Email: spectrum@nbtc.go.th

2) โทรสาร: 0 2271 3518

3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

          ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมโดยคลิกกรอกฟอร์มแบบตอบรับด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557

 

  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ E-band (3 กรกฎาคม 2557) 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 653, 903, 907, 915 โทรสาร 0 2271 3518 Email: spectrum@nbtc.go.th

ข้อคิดเห็น (Response)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2557 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงาน กสทช. ไปแล้วนั้น
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศทั้งสองฉบับที่ได้รับทั้งหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างพิจารณาวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นสาธารณะซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากการพิจารณาของ กสทช.
 

Create By  - admin NBTC

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf
  • เอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ-E-b.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • ร่างกำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธ.pdf