การสัมมนา "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลของวิทยุสื่อสาร"

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ VHF และ UHF (หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “วิทยุสื่อสาร”) และหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว เพื่อรองรับความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่เพิ่มขึ้น

 

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลของวิทยุสื่อสาร” ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30-16.30 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create By  - admin NBTC