พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
มีผลบังคับใช้
ที่ยกเลิก