การอนุญาต

หมวดหมู่ทั้งหมด
  • การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
  • ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
  • การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
มีผลบังคับใช้
รายการ
ประกาศ กทช. เรื่อง ระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License)(ฉบับที่ 2) ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. 2552 ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง ระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง (ฉบับที่ 2) ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) (ฉบับที่ 3) ไม่ระบุ
คำสั่ง กสทช. เรื่อง ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตระงับ หรือพัก หรือหยุดการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ระบุ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ไม่ระบุ
ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ไม่ระบุ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555 ไม่ระบุ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz ไม่ระบุ
หน้า < 1 2 3 4 5... >
ที่ยกเลิก