การกำกับดูแล

หมวดหมู่ทั้งหมด
  • อื่น ๆ
  • การบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและสังคม (USO)
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
  • การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
  • การกำกับดูแลด้านวิทยุคมนาคม
  • การแข่งขัน
  • มาตรฐานทางเทคนิคและการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
  • สิทธิแห่งทาง
มีผลบังคับใช้
รายการ
ประกาศ กทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการละการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง กำหนดในกิจการโทรคมนาคมบางประเภทไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ กทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 ไม่ระบุ
ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 ไม่ระบุ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ไม่ระบุ
ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกอัตราค่าบริการขั้นสูงชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ไม่ระบุ
ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดในการให้บริการโทรคมนาคม ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการโครงข่ายสายแบบแยกส่วน พ.ศ. 2553 ไม่ระบุ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาหรือเดินสายวางท่อหรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ไม่ระบุ
ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการโทรคมนาคม ไม่ระบุ
หน้า < 1 2 3 4 5... >
ที่ยกเลิก
รายการ
ประกาศ กทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2551 ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนรายได้ก่อนคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามและใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมชั่วคราว ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไม่ระบุ
หน้า < 1 2