พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด
มีผลบังคับใช้
รายการ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไม่ระบุ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ไม่ระบุ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ไม่ระบุ
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไม่ระบุ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ไม่ระบุ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ไม่ระบุ
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ไม่ระบุ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ไม่ระบุ
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528 ไม่ระบุ
หน้า < 1 2 3
ที่ยกเลิก
ไม่พบข้อมูล
รายการ