Pinagmumulan ng BTFP Fund

Pinagmumulan ng BTFP Fund ay nahahati sa apat na mga tala batay sa kabiserang pinagmumulan at paggastos na uri ayon sa mga batas tulad ng mga sumusunod:

Account No.1 "Account for Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest” na bumubuo ng Inisyal na pondong ibinibigay ng pamahalaan, rebenyu mula sa spectrum auctioning para sa pagsasahimpapawid at mga serbisyo sa telebisyon, ang pondo mula sa NBTC kita paglalaan tulad ng bawat Seksyon 53 ng mga batas sa the Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010) at ang mga batas na may kinalaman sa pagsasahimpapawid at mga serbisyo ng telebisyon at serbisyo ng telekomunikasyon, BTFP kita at kita at anumang iba pang mga ari-arian na pag-aari ng BTFP. Ang salaysay na ito ay maaaring gamitin para sa bawat layunin na itinakda sa Seksyon 52.

2017-05-25_14-47-51.png

Account No. 2 “Account for Universal Service Supply for Broadcasting and Television Services Fund” na bumubuo ng pagpopondo alinsunod sa mga batas na may kinalaman sa serbisyo ng pagsasahimpapawid at telebisyon. Ang salaysay na ito ay maaaring gamitin para sa pagkakaloob ng suplay ng unibersal na serbisyo para sa mga serbisyo ng pagsasahimpapawid at telebisyon.


2017-05-25_14-48-19.png

Account No. 3 “Account for Universal Service Supply for Telecommunications Service Fund” na bumubuo ng pagpopondo alinsunod sa mga batas na may kaugnayan sa mga serbisyo sa telekomunikasyon. Ang salaysay na ito ay maaaring gamitin para sa pagkakaloob ng supply ng unibersal na serbisyo para sa mga serbisyo sa telekomunikasyon.

2017-05-25_14-48-29.png

Account No. 4 "Account for Universal Service Supply for Broadcasting and Telecommunication Services Fund (Transferred Account)” na bumubuo ng halaga ay inilipat mula sa mga the Account for Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest (Original Fund), at gamitin para sa pagkakaloob ng supply ng unibersal na serbisyo para sa pagsasahimpapawid at telekomunikasyon na serbisyo, pati na ang pagsuporta sa mga lokal na komunidad at mga negosyante ng antas ng pamayanan tulad ng bawat Seksyon 51 ng the Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010).    


2017-05-25_14-48-40.png

Create by  -   (5/25/2017 4:58:51 PM)