ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງເງີນກອງທືນ

แหล่งที่มาของเงินทุนของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สามาถแบ่งออกเป็น 4 บัญชี              ตามแหล่งที่มาของวงเงินและประเภทของการใช้จ่ายเงินที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย รายละเอียดดังนี้

บัญชี 1 “บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ” ประกอบด้วยทุนประเดิมจากรัฐบาล เงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการกระจายและกิจการโทรทัศน์  เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของสำนักงาน กสทช. ตามมาตรา 65 วรรคสองของพระราชบัญญัติองค์กรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 เงินค่าปรับทางปกครองที่ปรับตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ดอกผลและรายได้ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุนฯ ทั้งนี้เงินจากบัญชี 1 สามารถใช้ได้กับทุกวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52
2017-05-25_18-00-31-(1).png

บัญชี 2 “บัญชีกองทุนบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ อย่างทั่งถึง” ประกอบด้วยเงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งสามารถใช้กับการให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง

2017-05-25_18-00-43-(1).png

บัญชี 3 “บัญชีกองทุนบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง”ประกอบด้วยเงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งสามารถใช้กับการให้บริการกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

2017-05-25_18-00-58-(1).png

บัญชี 4 “บัญชีกองทุนบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง (ที่ได้รับโอนมา)” เป็นเงินที่ได้รับโอนมาจากกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนเดิม) ซึ่งสามารถใช้กับการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่งถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนตามมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553

2017-05-25_18-01-09-(1).png
 

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (25/05/2017 16:45:00)