Nguồn vốn của quỹ

Nguồn vốn của quỹ nghiên cứu và phát triển có thể chia thành 4 tài khoản theo nguồn gốc cả các hạn mức và loại hình sử dụng tài chính được pháp luật quy định, chi tiết như sau:

Tài khoản 1: “Quỹ nghiên cứu và phát triển hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông vì lợi ích cộng đồng” bao gồm vốn ban đầu từ Chính phủ, tiền từ việc đấu giá sóng vô tuyến trong hoạt động phát thanh, truyền hình, tiền được nhận từ phân bổ lợi nhuận của văn phòng NBTC theo quy định tại điều 65, đoạn 2 của Luật về Ban quy hoạch sóng vô tuyến và chỉ đạo hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông năm 2010, tiền phạt hành chính theo quy định của Luật về Ban quy hoạch sóng vô tuyến và chỉ đạo hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông năm 2010  và theo Luật về việc tham gia hoạt động phát thanh, truyền hình và theo Luật về tham gia hoạt động viễn thông, lợi nhuận của quỹ nghiên cứu và phát triền hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông vì lợi ích cộng đồng, tiền hoặc tài sản khác thuộc về quỹ. Tất cả những tiền  và tài sản trên thuộc tài khoản 1, có thể sử dụng cho tất cả các mục đích theo quy định tại điều 52.2017-05-25_14-47-51.png

Tài khoản 2: “Tài khoản quỹ dịch vụ phát thanh, truyền hình phổ quát” bao gồm tiền được chuyển vào tài khoản theo quy định của luật về việc tham gia hoạt động phát thanh, truyền hình, có thể sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình phổ quát.
 


2017-05-25_14-48-19.png

Tài khoản 3: “Tài khoản quỹ dịch vụ viễn thông phổ quát” bao gồm tiền được gửi và quỹ theo quy định của luật về việc tham gia hoạt động viễn thông, được sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông phổ quát.

2017-05-25_14-48-29.png

Tài khoản 4: “Tài khoản quỹ dịch vụ phát thanh, truyền hình và viễn thông phổ quát (được chuyển vào) là tiền được chuyển vào từ quỹ phát triển hoạt động viễn thông vì lợi ích cộng đồng (quỹ cũ), có thể sử dụng cho việc hoạt động cho cộng đồng được nhận dịch vụ về phát thanh, truyền hình và viễn thông một cách phổ quát, xúc tiến cộng đồng và hỗ trợ nhà kinh doanh cộng đồng theo quy định tại điều 51 Luật về Ban quy hoạch sóng vô tuyến và chỉ huy hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông năm 2010.


2017-05-25_14-48-40.png

được tạo bởi  -   (25/05/2017 4:55:58 CH)