การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

    ด้วยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2562 มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (ร่างประกาศฯ) ตลอดจนเห็นชอบรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 และนำเสนอผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะเสนอต่อที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
     สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรภาคประชาชนและผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562– 22 มีนาคม 2562
     2. ช่องทางการนำส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น: สามารถนำส่งได้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังช่องทางต่อไปนี้
      2.1 นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) 87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ)”
      2.2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : Info_as@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ”
     2.3  ทางโทรสาร ของสำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมที่เลขหมาย 02 2726866

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) 
โทรศัพท์ 02 6708888 ต่อ 6228, 6229, 6238
........................................................................................................................................................................................................................

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ (คลิ๊ก)

 

Download

  • เอกสารประกอบฯ.pdf
  • แบบแสดงความเห็นฯ.docx
  • แบบแสดงความเห็นฯ.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf

Create by  -   (2/4/2019 12:04:01 PM)