การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)

ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/2562  เมื่อที่ 5 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) และเห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็น ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 –วันที่ 19 เมษายน 2562
2. กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ:  ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 15.00 น.
สถานที่: ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok)
โดยสามารถลงชื่อเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทาง เว็บไซท์ (คลิ๊ก)  ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562
3. สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่ วันที่ 15  มีนาคม 2562 ผ่านช่องทางการนำส่ง เอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
          1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400
          ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ Regulatory Sandbox”
          2) นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): spectrum@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง
“แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ Regulatory Sandbox”
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์  0 2670 8888 ต่อ 4135 โทรสาร 0 2271 3518 Email: spectrum@nbtc.go.th
....................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (คลิ๊ก)
 
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ.docx
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • ร่าง_ประกาศฯ.pdf

Create by  -   (3/14/2019 4:14:13 PM)