การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ข้อกำหนดด้านวิชาชีพวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (ฉบับปรับปรุง)

     ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ข้อกำหนดด้านวิชาชีพวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (ฉบับปรับปรุง และแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศบังคับใช้ตามขั้นตอน ต่อไป
     สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 อาคาร 2 ชั้น 2) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400
2) โทรสาร 0 2271 4267
3) Email: ekkawit.k@nbtc.go.th
 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7054 
..........................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Download

  • เอกสารประกอบรับฟังความเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx
  • ร่าง-ประกาศฯ.pdf

Create by  -   (3/26/2019 3:35:06 PM)