การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2489

ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2562  เมื่อที่ 9 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และเห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็น ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 –วันที่ 14 มิถุนายน 2562
2. สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผ่านช่องทางการนำส่ง เอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
          1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400
          ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ Unlicensed”
          2) นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): spectrum@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง
“แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ Unlicensed”
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์  0 2670 8888 ต่อ 4135,4138  โทรสาร 0 2271 3518 Email: spectrum@nbtc.go.th
....................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (คลิ๊ก)

Download

  • B01_ร่างประกาศ-กสทช-คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคม-ที่อนุญาตให้ใช้งานเป็นการทั่วไป.pdf
  • B02_ร่างประกาศประกาศ-เครื่องวิทยุคมนาคม-ที่ได้รับยกเว้น-ไม่ต้องได้รับใบอนุญาต.pdf
  • B03_เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf
  • แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น-ประกาศ-กสทช-คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคม-ที่อนุญาตให้ใช้งานเป็นการทั่ว.docx

Create by  -   (4/24/2019 4:03:16 PM)