การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz

 ด้วย เลขาธิการ กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่คณะทำงานด้านการจัดทำหลักเกณฑ์และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เสนอ
 สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น. ในช่องทาง ดังนี้
1) ทาง e-mail: tel_auction@nbtc.go.th
2) ทางโทรสาร: 0 2278 5316
3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ กำหนดการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ 22พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลลูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
....................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
 

Download

  • 1-ร่างประกาศฯ.pdf
  • 2-แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • 3-1-แบบตอบรับ.docx
  • 3-2-กำหนดการ.docx

Create by  -   (5/14/2019 1:15:54 PM)