การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ด้วย กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย และแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ 2 ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ 2 ฉบับดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นและนำส่งมายังสำนักงาน กสทช.
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ 2 ฉบับดังกล่าว ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ (คลิ๊ก) จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
1. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
    1.1  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ
    1.2  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562
3. ช่องทางการนำส่งความคิดเห็น
    3.1  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): ic@nbtc.go.th
    3.2  นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
    สำนักงาน กสทช. (สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)
    เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02-670-8888 ต่อ 7649, 7628
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังฯ-ร่างประกาศ-การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันฯ.pdf
  • เอกสารประกอบการรับฟังฯ-ร่างประกาศ-การใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น-ร่างประกาศ-การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันฯ.docx
  • แบบแสดงความคิดเห็น-ร่างประกาศ-การใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ.docx

Create by  -   (7/1/2019 4:18:54 PM)