การรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จำนวน 2 ฉบับ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
          1) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ VHF
          2) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ MF/HF
          สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562  ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
          1) Email: standardnbtc@gmail.com
          2) โทรสาร:  0 2271 3518
          3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 0510 ต่อ 6360 โทรสาร 0 2271 3518 Email: standardnbtc@gmail.com
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.doc
  • ร่าง-ประกาศฯ-MF-HF.pdf
  • ร่าง-ประกาศฯ-VHF.pdf

Create by  -   (7/3/2019 10:53:28 AM)