การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน และแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไป
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบแสดงความคิดเห็นมายังสำนักกฎหมายโทรคมนาคมได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
1) Email: warunrat.k@nbtc.go.th
2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
           สำนักงาน กสทช. (สำนักกฎหมายโทรคมนาคม อาคารอำนวยการ ชั้น 5)
           เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
           แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
           กรุงเทพฯ 10400
3) โทรสาร 0 2290 5138
 
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
  1. การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00  น. – 14.00 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.
  2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกฎหมายโทรคมนาคม โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 1611  Email: warunrat.k@nbtc.go.th
 

Download

  • เอกสารรับฟังความเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx
  • แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มฯ.pdf
  • แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf
  • กำหนดการการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มฯ.pdf
  • กำหนดการการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by  -   (7/3/2019 11:08:23 AM)