การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ จำนวน 9 ฉบับ

ด้วย กสทช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่

1. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์
2. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 6.7 กิกะเฮิรตซ์
3. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 7.2 กิกะเฮิรตซ์
4. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 7.5 กิกะเฮิรตซ์
5. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 8 กิกะเฮิรตซ์
6. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 11 กิกะเฮิรตซ์
7. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 15 กิกะเฮิรตซ์
8. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 18 กิกะเฮิรตซ์
9. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 23 กิกะเฮิรตซ์  
และเห็นชอบแนวทาง การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้ง 9 ฉบับดังกล่าว ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
 
          สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ในช่องทางดังต่อไปนี้
          1) Email: spectrum@nbtc.go.th
          2) โทรสาร:  0 2271 3518
          3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 4146  Email: spectrum@nbtc.go.th
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx

Create by  -   (8/16/2019 10:13:44 AM)