การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2)

ตามที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) และให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553. นั้น
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นและนำส่งมายังสำนักงาน กสทช.
1. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562
3. ช่องทางการนำส่งความคิดเห็น
    3.1  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): telecom.competition@nbtc.go.th
    3.2  นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
    สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
    เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02-670-8888 ต่อ 6138, 6139
 
 

Download

  • เอกสารประกอบฯ.pdf

Create by  -   (8/23/2019 10:41:56 AM)