เชิญชวนรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับปรับปรุงเพื่อรองรับการใช้งานย่านความถี่ 470 – 694 MHz)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับปรับปรุงเพื่อรองรับความถี่ย่าน 470 – 694 เมกะเฮิรตซ์ และเห็นชอบให้นำร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นกรณีเร่งด่วน โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 15 วัน
            การจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงความถี่ 694 – 790 เมกะเฮิรตซ์ และนำไปจัดสรรใหม่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2562 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และรองรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแนบท้าย (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับนี้ มาจากผลการศึกษาวิเคราะห์ของสำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) ร่วมกับที่ปรึกษาภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์คำนวณเพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่รองรับย่านความถี่ 470 – 694 เมกะเฮิรตซ์ พร้อมทั้งมีการหารือเพื่อขอความเห็นจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ
 
โดย สาระสำคัญของการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ มีดังนี้
 1. มีการการเปลี่ยนแปลงความถี่วิทยุสำหรับการออกอากาศของสถานีหลัก และสถานีเสริม ตามผลการวิเคราะห์คำนวณของที่ปรึกษาภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์คำนวณเพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่รองรับย่านความถี่ 470 – 694 เมกะเฮิรตซ์
 2. จากการวิเคราะห์คำนวณตามแผนความถี่วิทยุ จากข้อมูลที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีหลัก และสถานีเสริม จำนวน 168 สถานี พบว่ามีพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล คิดเป็นประมาณร้อยละ 95.6 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากแผนความถี่วิทยุฉบับปัจจุบัน เนื่องด้วยการใช้งานช่องความถี่ที่ต่ำลง
 3. รองรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 5 โครงข่าย โดยอาศัยช่องความถี่วิทยุ 24 – 48 หรือ 494 – 694 MHz และมีช่องความถี่วิทยุ 21 – 23 หรือ 470 – 494 MHz สำรองใช้งานในอนาคต
 4. ดำเนินการสอดคล้องตามข้อตกลงเกี่ยวกับพื้นที่การประสานงานและการแบ่งการใช้งานช่องความถี่วิทยุกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา
 5. คำนึงถึงการใช้งานคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคำนึงถึงการใช้เทคนิคการออกแบบโครงข่ายความถี่เดียว (SFN)
 6. คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงช่องความถี่วิทยุหรืออุปกรณ์ต่างๆ บนโครงข่ายให้น้อยที่สุด เพื่อลดระยะเวลาและต้นทุน
 7. การดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุนี้ จะกระทบต่อสถานีส่งสัญญาณทั้งสิ้น 147 สถานี และมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ทั้งสิ้น 287 เครื่องส่ง (34% ของจำนวนเครื่องส่งทั่วประเทศ)
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ระหว่างวันที่ 4 – 20 กันยายน 2562
2. กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
    ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) กรุงเทพฯ 
    โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 (เวลา 16.30 น.)
3. ช่องทางการนำส่งเอกสาร สามารถนำส่งได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังช่องทางต่อไปนี้ 
     (3.1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
         สำนักงาน กสทช. (สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ทส.) 
         อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 เลขที่ 1193
         ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
         เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นต่อแผนความถี่วิทยุสำหรับดิจิตอลทีวี)”
    (3.2)  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : bc.standard@nbtc.go.th
โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อแผนความถี่วิทยุสำหรับดิจิตอลทีวี)”
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5309, 5306, 5303 และ 5315

หมายเหตุ  กรณีที่มีข้อเสนอหรือความเห็นให้มีการเปลี่ยนและปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าวในรายละเอียดทางเทคนิค โปรดกรุณาแจ้งเหตุผลทางเทคนิค แนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ อาทิ ผลการศึกษาหรือวิจัย รายงานทางวิชาการ หรือเอกสารทางเทคนิคอื่นๆ  เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำไปวิเคราะห์หรือปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
2. แบบแสดงความคิดเห็น
3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม หรือ กรอกข้อมูลแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ โดยคลิกที่นี่
4. กำหนดการวันประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 11 กันยายน 2562

Download

 • 1-ร่างประกาศแผนความถี่วิทยุดิจิตอลทีวี-470-694-MHzฯ.pdf
 • 2-แบบแสดงความคิดเห็น-แผนความถี่ฯ.doc
 • 3-แบบตอบรับประชุมฯ.docx
 • 4-กำหนดการPH_แผนความถี่ฯ.pdf

Create by  -   (9/4/2019 9:19:34 AM)