การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตนำเข้าหรือนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยคณะทำงานพัฒนานโยบายและกำกับดูแลบริการออกใบอนุญาตนำเข้า/นำออกเครื่องวิทยุคมนาคมและชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่า นระบบ National Single Window (NSW) ของสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการยกร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตนำเข้าหรือนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชนและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

สามารถกรอกข้อมูลแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมหารือกลุ่มย่อยออนไลน์ โดยคลิกที่นี่ 
สามารถตอบแบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตนำเข้าหรือนำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิกที่นี่  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม (คท.) โทร. 02 670 8888 ต่อ 7458, 7432
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส. 3) โทร. 02 670 8888 ต่อ 5215, 5218  
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทภ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02 670 8888 ต่อ *757, 4454, 4455 และ 4459

Download

  • (ร่าง)-ประกาศ-กสทช-ฯ.pdf
  • เอกสารประกอบฯ.pdf
  • แบบตอบรับการประชุมหารือกลุ่มย่อย.pdf
  • แผนการดำเนินการฯ.pdf
  • กำหนดการการประชุม.pdf
  • ระเบียบวาระการประชุมฯ.pdf

Create by  -   (9/4/2019 3:45:30 PM)