การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ

     ด้วย กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ และเห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็น ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     1.  ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: 
     ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 – วันที่ 25 ตุลาคม 2562
     2.  กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: 
     วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
     สถานที่:  โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok)
     โดยสามารถลงชื่อเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทาง เว็บไซต์  ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562
     3.  สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2562 ผ่านช่องทางการนำส่ง เอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
     1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
     สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่)
     เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
     กรุงเทพฯ 10400
     ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ”
     2) นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): spectrum@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง
“แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ”
     4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงาน กสทช.
โทรศัพท์  0 2670 8888 ต่อ 4147 โทรสาร 0 2271 3518 Email: spectrum@nbtc.go.th

Download

  • เอกสารประกอบฯ.pdf
  • เอกสารประกอบฯ-2.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • กำหนดการ.pdf

Create by  -   (9/24/2019 1:36:40 PM)