การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

ด้วยในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 มีมติ ดังนี้ 
(1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553         
(2) เห็นชอบแนวทาง กระบวนการ ระยะเวลาในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับใบอนุญาตฯ ผู้ได้รับจัดสรรเลขหมายฯ หน่วยงานการศึกษา และเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ในช่องทาง ดังนี้
 1. ทาง e-mail : numbering@nbtc.go.th (โปรดระบุ “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม”)
 2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-616-9988
 3. นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน กสทช. ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น.
 4. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตราจดหมาย ตามที่อยู่
  สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
 

Download

 • 1-เอกสารรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf
 • 2-ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-แผนเลขหมายฯ.pdf
 • 3-ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์ฯ.pdf
 • 4-ประเด็นรับฟังความคิดเห็นฯ.docx
 • 5-แบบตอบรับ.doc

Create by  -   (10/4/2019 4:38:24 PM)