ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ข้อ 5 และข้อ 6

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติ ข้อ 2. เห็นชอบให้แก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ข้อ 5 ประกอบภาคผนวก และข้อ 6 ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. กำหนดระยะเวลาและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
          ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรภาคประชาชนหน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่...) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ: ระหว่างวันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2562
2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
          2.1 ทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป: ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562
          2.2 ทางการประชุมรับฟังความคิดเห็น: วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน กสทช.
3. สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารโดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                    3.1. นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                     “สำนักงาน กสทช. (สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์)
เลขที่ 1193 (อาคารเอ็กซิมแบงค์ ชั้น 22) ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”
                     ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์”
          3.2.นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): tri.b@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์”
                    3.3. นำส่งทางโทรสาร (fax): 02 279 9048 – 9 โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์”
4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5744 (ตรี) หรือ 5729 (สมปรารถนา) และ e-mail tri.b@nbtc.go.th 
 
 

Download

  • 1-เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf
  • 2-ภาคผนวก-1-1-บันทึกหลักการและเหตุผลl.pdf
  • 3-ภาคผนวก-1-2-ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ-กสทช-เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ.pdf
  • 4-ภาคผนวก-2-แบบแสดงความคิดเห็น.docx

Create by  -   (10/7/2019 9:00:23 AM)