การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ด้วย กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้นำ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป

สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ในช่องทาง ดังนี้
1) ทาง e-mail: tel_license2@nbtc.go.th
2) ทางโทรสาร: 0 2279 1244
3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ กำหนดการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 (ปท.2) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 7440 7441 7442 7443 e-mail: tel_license2@nbtc.go.th

Download

  • 1-เอกสารรับฟังความคิดเห็นสาธารณร่างประกาศ-หลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม.pdf
  • 2-ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม.pdf
  • 3-แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • 4-แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น.docx
  • 5-กำหนดการรับฟังความคิดเห็น.pdf
  • 6-Presentation-การรับฟังความคิดเห็นฯ-วันที่-14-พ-ย-2562.pdf

Create by  -   (10/24/2019 11:20:13 AM)