การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25xx – 25xx)

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการและให้ดำเนินการนำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx) (ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2) ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 และมาตรา 49 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
     สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx)  โดยสามารถแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 16 มกราคม 2563
1. การส่งแบบแสดงความคิดเห็นสามารถดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้
     1.1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : bc.research@nbtc.go.th  โดยให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2”
​     1.2) ทางโทรสาร : หมายเลข 0 2271 0570
​     1.3) ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ : สำนักงาน กสทช. สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)
​            อาคารเอ็กซิม 1193 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
​            (ในวันและเวลาทำการ 8.30 - 16.30 น.)
​     1.4) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้  (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)
​            สำนักงาน กสทช. สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)
​            เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
​            แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400​
​            โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2”
2. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx)  ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) กรุงเทพมหานคร โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
​     ทาง Link : https://broadcast.nbtc.go.th/publichearing
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) สำนักงาน กสทช.
โทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5873, 5874, 5875  
E-mail : bc.research@nbtc.go.th

  

Download

  • 1-(ร่าง)-แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์-ฉบับที่-2.pdf
  • 2-กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf
  • 3-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.docx

Create by  -   (11/27/2019 4:40:06 PM)