การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

    ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 20/2562  เมื่อที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ที่ได้เพิ่มเติมประเด็นรับฟังความคิดเห็นที่มีขึ้นภายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเดิม และเห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็น ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
    ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 –วันที่ 27 มกราคม 2563
    2. สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางการนำส่ง               เอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
        1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                     สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่) 
                     เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                     กรุงเทพฯ 10400
        ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ Unlicensed”
        2) นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): spectrum@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง
“แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ Unlicensed”
    3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์  0 2670 8888 ต่อ 2607  โทรสาร 0 2271 3518 Email: spectrum@nbtc.go.th
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-ยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม.pdf

Create by  -   (12/12/2019 2:09:25 PM)