การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

     ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม ครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) และเห็นชอบแนวทางการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
     สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป โดยสามารถส่งความคิดเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
            1) โทรสาร : 0 2271 0570
            2) Email : pso@nbtc.go.th
            3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                สำนักงาน กสทช. (สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.)) 
                อาคารเอ็กซิมแบงค์ (ชั้น 22) เลขที่ 1193
                ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
                เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5584, 5560 และ 5577
 

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบตอบรับ.pdf
  • กำหนดการ.pdf
  • ร่าง_ประกาศจัดเก็บเงินเข้ากองทุน.pdf

Create by  -   (12/20/2019 7:42:28 AM)