Date of Record : Monday, June 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Category : ประกาศผู้ชนะ

Create by  - Meta  Chanlafa (6/1/2020 4:29:38 PM)

    Link อื่นๆ