Date of Record : Monday, June 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกาศผู้ชนะ จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการ หมุนตามโลก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/1/2020 4:26:26 PM)

    Link อื่นๆ