Date of Record : Friday, May 8, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Keyword : ไมโครเวฟ

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ-จำนวน-๑-เครื่อง-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/8/2020 4:46:29 PM)

    Link อื่นๆ