Date of Record : Friday, May 29, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (5/29/2020 3:13:06 PM)

    Link อื่นๆ