Date of Record : Monday, June 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการข่าวสารจราจร สวพ.91 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 91.0 MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ฯ-ข่าวสารจราจร-สวพ-91.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/1/2020 5:17:59 PM)

    Link อื่นๆ